chónɡ | 直容切
增益也。从糸重聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

增益也。
增益之曰緟。經傳統叚重爲之。非字之本。如易之重卦、象傳言重巽。又言洊雷震、習坎、明㒳作離、兼山艮、麗澤兌皆謂緟之也。今則重行而緟廢矣。增益之則加重。故其字从重。許書重文若干皆當作緟文。
从糸。重聲。
直容切。九部。
comments powered by Disqus