zhuì | 持僞切
以繩有所縣也。《春秋傳》曰:“夜縋納師。”从糸追聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

㠯繩有所縣也。
縣者、系也。以繩系物垂之是爲縋。縋之言垂也。玄應引縣下有鎮。
春秋傳曰。夜縋納師。
見左傳襄十九年。
从糸。追聲。
持僞切。按當持位切。古音在十五部。
comments powered by Disqus