ténɡ | 徒登切
緘也。从糸朕聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

緘也。
亦所以束者也。周書有金縢。凡艸之藟、木之蘽曰縢。俗作藤。
从糸。𦨶聲。
徒登切。六部。
comments powered by Disqus