dié | 徒結切
喪首戴也。从糸至聲。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:當从姪省乃得聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

喪首戴也。
喪服經苴絰。注曰。麻在首在要皆曰絰。絰之言實也。明孝子有忠實之心。故爲制此服焉。首絰象緇布冠之缺項。要絰象大帶。又有絞帶象革帶。按經傳首要皆言絰。而首章傳苴絰大搹去五分一以爲帶。齊衰之絰、斬衰之帶也云云。然則在首爲絰。在要爲帶。經特舉絰以統帶耳。故許以喪首戴釋絰。猶言當心之縗。則負板、辟領皆統其中也。
从糸。至聲。
徒結切。十二部。
comments powered by Disqus