liǎnɡ | 力讓切
履兩枚也。一曰絞也。从糸从兩,兩亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𡳐㒳枚也。
齊風。葛屨五㒳。𡳐必㒳而後成用也。是之謂?。
一曰絞也。
一曰猶一名也。方言。緉、𦄍、絞也。關之東西或謂之𦄍。絞通語也。按?之言㒳也。𦄍之言雙也。絞之言交也。
从糸㒳。㒳亦聲。
各本㒳作兩。篆作緉。非。當正。力讓切。十部。
comments powered by Disqus