wēnɡ | 烏紅切
蟲,在牛馬皮者。从虫翁聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

螉䗥。
各本無此二字。今補。
蟲在牛馬皮者。
爾雅釋文引字林。螉䗥似䗲、蟲在牛皮者。字林本說文也。郭氏爾雅注。蚣䗥一作螉䗥。此謂蜤螽春黍。
从虫。翁聲。
烏紅切。九部。
comments powered by Disqus