xīnɡ | 戶經切
丁蛵,負勞也。从虫巠聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

丁蛵、
逗。曡韵。
負勞也。
釋蟲文。郭曰。卽蜻蛉也。江東呼狐棃。所未聞。按許意非蜻蛉也。許下文蛉下云。蜻蛉也。一名桑根。不與此爲伍。則許意不謂蜻蛉可知。
从虫。巠聲。
户經切。十一部。
comments powered by Disqus