shuài | 所律切
𧍓
悉𧍓也。从虫帥聲。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:今俗作蟀,非是。

清代 段玉裁《說文解字注》

悉𧍓也。
唐風。蟋蟀在堂。傳曰。蟋蟀、蛬也。按許書無蛬字。今人叚蛩爲之。
从虫。帥聲。
所律切。十五部。按蟋蟀皆俗字。
comments powered by Disqus