jué | 於悅切
𧉅蚗,蛁蟟也。从虫夬聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𧉅蚗、
逗。方言作蛥蚗。蛥音折。蚗音于列反。蛥多聲。不當音折。疑方言有誤。當從許作𧉅。音伊。
蛁尞也。
按蛁尞與蝭蟧、蜓蚞、螇螰皆關雙聲曡韵。
从虫。夬聲。
於悅切。廣韵古穴切。十五部。
comments powered by Disqus