yōu | 於求切
語未定皃。从口憂聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

語未定皃。
東方朔傳曰。伊憂亞者、辭未定也。集韵云。憂或作嚘。又老子。終日號而不嗄。玉篇作不嚘。云嚘、氣逆也。太玄。柔兒于號。三日不嚘。傅奕挍定老子作?。?同嚘。
从口。憂聲。
於求切。三部。師古一矦反。
comments powered by Disqus