biān | 布玄切
蝙蝠也。从虫扁聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

蝙蝠、
逗。
服翼也。
服翼二字舊在蝠篆下。今依全書通例移此。蝙蝠、服翼。釋蟲文。方言曰。蝙蝠、自關而東謂之服翼。或謂之飛鼠。或謂之老鼠。或謂之僊鼠。自關而西秦隴之閒謂之蝙蝠。北燕謂之蟙䘃。音職墨。
从虫。扁聲。
布懸切。古音在十二部。
comments powered by Disqus