juǎn | 子兖切
𧕲
蟲食也。从䖵雋聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

蟲𠊊也。
?之言吮也。吮欶也。鳥曰嗉。寓鼠曰嗛。昆蟲曰?。
从䖵。雋聲。
子兖切。十三部。
comments powered by Disqus