chónɡ | 直弓切
有足謂之蟲,無足謂之豸。从三虫。凡蟲之屬皆从蟲。

清代 段玉裁《說文解字注》

有足謂之蟲。無足謂之豸。
有舉渾言以包析言者。有舉析言以包渾言者。此蟲豸析言以包渾言也。蟲者、蝡動之緫名。前文旣詳之矣。故衹引爾雅釋蟲之文。豸者、獸長脊行豸豸然欲有所伺殺形也。本謂有足之蟲。因凡蟲無足者其行但見長脊豸豸然、故得叚借豸名。今人俗語云蟲豸。詩。溫隆蟲蟲。毛傳曰。蟲蟲而𤍠也。按蟲蟲葢融融之叚借。韓詩作烔。許所不取。
从三虫。
人三爲眾。虫三爲蟲。蟲猶眾也。直弓切。九部。
comments powered by Disqus