fēnɡ | 方戎切
八風也。東方曰明庶風,東南曰清明風,南方曰景風,西南曰涼風,西方曰閶闔風,西北曰不周風,北方曰廣莫風,東北曰融風。風動蟲生。故蟲八日而化。从虫凡聲。凡風之屬皆从風。
AD
𠙊

𠙊

古文風。

清代 段玉裁《說文解字注》

八風也。東方曰朙庶風。東南曰淸朙風。南方曰景風。西南曰涼風。西方曰閶𨵵風。西北曰不周風。北方曰廣莫風。東北曰融風。
樂記。八風從律而不姦。鄭曰。八風從律、應節至也。左氏傳。夫舞所以節八音而行八風。服注。八卦之風也。乾音石其風不周。坎音革、其風廣莫。艮音匏、其風融。震音竹、其風明庶。巽音木、其風淸明。離音絲、其風景。坤音土、其風涼。兌音金、其風閶?。易通卦驗曰。立春、調風至。春分、明庶風至。立夏、淸明風至。夏至、景風至。立秋、涼風至。秋分、閶?風至。立冬、不周風至。冬至、廣莫風至。白虎通調風作條風。條者、生也。明庶者、迎眾也。淸明者、芒也。景者、大也。言陽氣長養也。涼、寒也。陰氣行也。閶?者、咸收藏也。不周者、不交也。言陰陽未合化矣。廣莫者、大莫也。開陽氣也。按調風、條風、融風、一也。八卦、八節、八方、一也。通卦驗始於調風、許終於融風者、許依易八卦之次終於艮也。艮者、萬物之所以成終而成始也。風之用大矣。故凡無形而致者皆曰風。詩序曰。風風也。敎也。風以動之。敎以化之。劉熈曰。風、氾也。放也。
从虫。凡聲。
凡古音扶音切。風古音孚音切。在七部。今音方戎切。
風動蟲生。故蟲八日而匕。
依韵會此十字在从虫凡聲之下。此說从虫之意也。大戴禮、淮南書皆曰。二九十八。八主風。風主蟲。故蟲八日化也。謂風之大數盡於八。故蟲八日而化。故風之字从虫。
comments powered by Disqus