shī | 式支切
𪓿
𪓰𪓿,詹諸也。《詩》曰:“得此𪓰𪓿。”言其行𪓿𪓿。从黽爾聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𪓰𪓿、
逗。
詹諸也。詩曰。得此𪓰𪓿。
邶風新臺文。今詩作戚施。毛傳曰。戚施、不能仰者。釋言曰。戚施、面柔也。
言其行𪓿𪓿。
此五字當在詩曰之上。小徐自糸至卵部今皆不傳。不可攷矣。𪓿𪓿猶施施也。王風毛傳曰。施施、難進之意。此言所以名鼀𪓿也。
从黽。爾聲。
式支切。古音在十六部十七部之閒。
comments powered by Disqus