tuó | 徒何切
水蟲。似蜥易,長大。从黽單聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

水蟲。佀蜥易。長丈所。
所字依太平御覽補。丈所猶丈許也。大雅靈臺傳曰。?、魚屬。馬部驒下曰。靑驪白鱗文如?魚。許依毛謂之?魚也。
皮可爲𡔷。
四字本在魚部鱓下。由古多用鱓爲?。而淺人注之也。今移此。詩。?𡔷韸韸。史記。樹靈?之𡔷。
从黽。單聲。
徒何切。古在十四部。唐干切。
comments powered by Disqus