què | 苦角切
堅不可拔也。从土高聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

堅不可拔也。
堅者、剛土也。拔者、擢也。不可拔者、不可擢而起之也。易文言曰。確乎其不可拔。潛龍也。虞翻曰。確、剛皃也。鄭曰。堅高之皃。按今易皆作確。攷釋文曰。說文云高至。𣪠辭。夫乾、確然示人易矣。釋文曰。說文云高至。皆不言說文作隺。是則陸所據易二皆作隺。而今本俗誤也。許意隺訓高至。塙訓堅不可拔。文言字作隺而義从塙。𣪠辭乃義如其字。
从土。高聲。
苦角切。古音在二部。今俗字作確。乃确字變耳。
comments powered by Disqus