hún | 戶昆切
𡍦
土也。洛陽有大𡍦里。从土軍聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

土也。
土葢凷之誤。集韵凷字亦作𡍦。類篇𡍦亦苦會切。墣也。葢自坴至堛倂重文六篆皆言凷。此土也二字淺人所改。
从土。軍聲。
戸昆切。十三部。
雒陽有大𡍦里。
雒作洛。非。今正。說詳水部洛下。大?、雒陽里名。此舉爲?篆之證也。漢王子侯表。土軍侯郢客。師古曰。土軍、西河之縣。說者以爲洛陽土軍里。非也。按土軍里乃大?里之誤。依此注疑大本作土。土?里或有作土軍里者。故說漢書者或偶用之。
comments powered by Disqus