chénɡ | 食陵切
稻中畦也。从土朕聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

稻田中畦埓也。
集韵、類篇、宋本作稻中畦也。今本及文𨕖注作稻田畦也。韵㑹作稻中畦埓也。今合訂之如此。畦、五十畞之介也。埓者、庳垣。亦所以爲畍。稻田中作介畫以蓄水。取義於此。謂之塍必言稻中者、禾黍不必爲此。惟稻必蓄水以養之。周禮稻人。以遂均水。以列舍水。鄭曰。遂、田首受水小溝也。列、田之畦埓也。開遂舍水於列中。按列讀如遮迾之迾。非人所行之畛陌也。許、鄭說正同。今四川謂之田繩子。江浙謂之田緪。緪亦繩也。西都賦。溝塍刻鏤。
从土。𦨶聲。
食陵切。六部。
comments powered by Disqus