xià | 胡雅切
底也。指事。
AD
下

篆文丅。

清代 段玉裁《說文解字注》

底也。
底當作氐。广部曰。底者、山凥也。一曰下也。許氏解字多用轉注。轉注者、互訓也。底云下也。故下云底也。此之謂轉注。全書皆當以此求之。抑此底字當作氐。广部一曰下也四字。疑後人所綴。何者。許書無低字。日部昏下曰从氐省。氐者、下也。正與此下者氐也爲轉注。上、高也。下、氐也。高氐亦正相反相對。今本氐篆解云至也。亦當本作下也。如是正之。乃見許氏發揮轉注之恉。有好學深思者。當能心知其意也。
从反𠄞爲𠄟。
有物在一之下也。此古文下本如此。如𨳌字從古文下是也。後人改𠄟爲丅。謂之古文。則不得不改丅爲<>。謂之小篆文矣。胡雅胡駕二切。古音在第五部。
篆文下。
今各本篆文作<>。後人所改。
comments powered by Disqus