liáo | 力沼切
周垣也。从土尞聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𠣘垣也。
𠣘各本作周。今正。𠣘、帀也。周、密也。義異。𠣘垣謂垣之圍帀者也。西都賦曰。繚以周牆四百餘里。西京賦曰。繚亘綿聯。薛注。繚亘猶繞了也。按魏都賦亦曰。繚亘開囿。今本皆譌作繚垣。非也。繚亘雙聲字。
从土。尞聲。
力沼切。二部。玉篇平去二聲。
comments powered by Disqus