dǎo | 都皓切
保也。高土也。从土𠷎聲。讀若毒。

清代 段玉裁《說文解字注》

保也。
保集韵、類篇作堡。俗字也。檀弓。公叔禺人遇負杖入保者息。月令。四鄙入保。注皆云。都邑小城曰保。許云。保謂之?。
一曰高土也。
一曰二字今本無。依小徐、集韵、類篇補。此別一義。
讀若毒。
許時音讀如此。
从土。𠷎聲。
今都晧切。古音在三部。
comments powered by Disqus