miǎn | 亡辨切
彊也。从力免聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

勥也。
勥舊作彊。非其義也。凡言勉者皆相迫之意。自勉者、自迫也。勉人者、迫人也。毛詩黽勉、韓詩作密勿。爾雅作??。大雅毛傳曰。亹亹、勉也。周易鄭注。亹亹猶??也。
从力。免聲。
亡辨切。古音當在十三部。
comments powered by Disqus