shēn | 失人切
吟也。从口申聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

吟也。
按呻者吟之舒。吟者呻之急。渾言則不別也。
从口。申聲。
失人切。十二部。
comments powered by Disqus