jīn | 居音切
五色金也。黃爲之長。久薶不生衣,百鍊不輕,从革不違。西方之行。生於土,从土;左右注,象金在土中形;今聲。凡金之屬皆从金。
AD
𨥀

𨥀

古文金。

清代 段玉裁《說文解字注》

五色金也。
凡有五色。皆謂之金也。下文白金、靑金、赤金、黑金、合黃金爲五色。
黃爲之長。
故獨得金名。
久薶不生衣。百鍊不輕。
此二句言黃金之德。
從革不韋。
舊作違。今正。韋、背也。從革、見鴻範。謂順人之意以變更成器。雖屢改易而無傷也。五金皆然。
西方之行。
以五行言之爲西方之行。
生於土。从土。𠂇又注、象金在土中形。
謂土旁二筆也。
今聲。
下形上聲。居音切。七部。
古文金。
象形而不諧聲。
comments powered by Disqus