rónɡ | 金封切
冶器法也。从金容聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

冶器灋也。
冶者、銷也。鑄也。董仲舒傳曰。猶泥之在鈞。唯甄者之所爲。猶金之在鎔。唯冶者之所鑄。師古曰。鎔謂鑄器之模範也。今人多失其義。
从金。容聲。
余封切。九部。
comments powered by Disqus