tiǎn | 他典切
朝鮮謂釜曰錪。从金典聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

朝鮮謂釜曰錪。
方言。鍑、北燕朝鮮洌水之閒或謂之錪。或謂之鉼。
从金。典聲。
他典切。十二部。
comments powered by Disqus