qián | 巨淹切
鈐𨬍,大犂也。一曰類㭒。从金今聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

鈐𨬍、
逗。
大𤛿也。
𤛿者、耕也。鈐𨬍雙聲。
一曰類枱。
各本作㭒。誤。今正。枱、耒耑也。耒者、手耕曲木也。耒枱與?之别一以人。一以牛也。說文作枱。他書作耜。若㭒者、臿也。則當云類臿而已。
从金。今聲。
巨淹切。七部。
comments powered by Disqus