qiè | 苦結切
鎌也。从金契聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

鎌也。
方言曰。刈鉤、江淮陳楚之閒謂之鉊。或謂之鐹。自關而西或謂之鉤。或謂之鎌。或謂之鍥。鍥、郭音結。刀部曰。𠛎、鎌也。卽方言之刈鉤也。
从金。契聲。
苦結切。十五部。
comments powered by Disqus