zùn | 徂寸切
柲下銅也。从金尊聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

柲下銅也。
曲禮曰。進戈者前其鐏。後其刃。進矛?者前其鐓。注云。後刃、敬也。三兵鐏鐓雖在下。猶爲首也。銳底曰鐏。取其鐏地。平底曰鐓。取其鐓地。按鐏地、可入地。鐓地、箸地而已。知古鐓讀如敦也。鄭析言之。許渾言不析者、葢銳鈍皆可爲。非必戈銳而矛?鈍也。曲禮或互文耳。
从金。尊聲。
徂寸切。十三部。
comments powered by Disqus