quān | 此緣切
所以鉤門戶樞也。一曰治門戶器也。从金巽聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

所㠯鉤門戶樞也。
門戶樞有不利轉者。以此鉤轉之也。
一曰治門戶器也。
别一義。
从金。巺聲。
此緣切。十四部。按玉篇釋爲六兩、所劣切者。此尙書大傳饌訓六兩誤字。
comments powered by Disqus