yín | 語斤切
二斤也。从二斤。

清代 段玉裁《說文解字注》

二斤也。闕。
二斤也、言形而義在其中。爾雅毛傳曰。斤斤、明也。葢其義與。闕者、言其義其音未之聞也。大徐語斤切。質字从此。
comments powered by Disqus