màn | 莫半切
衣車蓋也。从車曼聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

衣車葢也。
衣車、上文之輺輧是也。四圍爲衣。上爲葢。皆以蔽輿也。故廁於輿下。集韵云。一曰戰車。以遮矢也。
从車。曼聲。
䡬之言幔也。莫半切。十四部。
comments powered by Disqus