shì | 賞職切
車前也。从車式聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

車歬也。
此當作車輿前也。不言輿者、輿人爲車。車卽輿也。輿之在前者曰軾。在旁者曰輢。皆輿之體。非與輿二物也。戴先生曰。軾與較皆車闌上之木。周於輿外。非橫在輿中。較有㒳。在㒳旁。軾有三面。故說文槩言之曰車前。軾卑於較者。以便車前射御執兵。亦因之伏以式敬。玉裁謂輿四圍。旁謂之輢。前謂之軾。軾卑於較二尺二寸。說詳先生考工記圖。
从車。式聲。
賞職切。一部。經傳多作式者、古文叚借也。
comments powered by Disqus