ɡǔn | 古本切
轂齊等皃。从車昆聲。《周禮》曰:“望其轂,欲其輥。”

清代 段玉裁《說文解字注》

轂𪗍等皃也。
等者、𪗍𥳑也。因爲凡齊之偁。𪗍者、等也。輥者、轂匀整之皃也。戴先生曰。齊等者、不橈減也。榦木圜甚。
从車。昆聲。
昆者、同也。此舉形聲包會意也。古本切。十三部。
周禮曰。望其轂欲其輥。
考工記輪人文。鄭本作眼。注曰。眼出大皃也。今按鄭本當是作睍。睍者、目出皃也。轂之圜似之。與許說略同。
comments powered by Disqus