zhēn | 側詵切
大車簀也。从車秦聲。讀若臻。

清代 段玉裁《說文解字注》

大車簀也。
此以雙聲爲訓。簀者、牀棧也。大車之藉似之。小車謂之茵。車重席也。以虎皮者謂之文茵。大車謂之轃。竹木爲之。
从車。秦聲。讀若臻。
側詵切。十二部。
comments powered by Disqus