ē | 烏何切
大陵也。一曰曲𨸏也。从𨸏可聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

大陵曰阿。
釋地、毛傳皆曰。大陵曰阿。
从𨸏。可聲。
烏何切。十七部。
一曰阿、曲𨸏也。
毛詩。菁菁者莪。在彼中阿。傳云。大陵曰阿。考槃在阿。傳曰。曲陵曰阿。各隨其宜解之也。大雅。有卷者阿。傳曰。卷、曲也。然則此阿謂曲𨸏也。引申之、凡曲處皆得偁阿。是以緜蠻傳曰。丘阿、丘之曲阿。室之當棟處曰阿。考工記四阿。若今四注屋。左傳。椁有四阿。毛傳。偏高曰阿丘。許書言谷、口上阿也。皆是也。曲則易爲美。故隰桑傳曰。阿然、美皃。凡以阿言私曲、言昵近者、皆引申叚借也。
comments powered by Disqus