xiàn | 乎簡切
阻也。一曰門榍。从𨸏艮聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

阻也。
廣韵。度也。齊也。畍也。皆其引申之義。
从𨸏。𥃩聲。
乎𥳑切。古音在十三部。
一曰門榍也。
此別一義。而前義可包之。木部曰。?、門限也。是爲轉注。其字俗作?、作㡾。
comments powered by Disqus