dènɡ | 都鄧切
仰也。从𨸏登聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

仰也。
仰者、舉也。登陟之道曰隥。亦作墱。西都賦。陵墱道而超西墉。西京賦。墱道邐倚以正東。薛曰。墱、閣道也。按閣道謂淩空如棧道者。
从𨸏。登聲。
都鄧切。六部。此以形聲包會意。
comments powered by Disqus