lòu | 盧𠊱切
𨹟
阨陜也。从𨸏㔷聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

阸陜也。
阸者、塞也。陜者、隘也。𨺅部曰。隘者、陋也。然則陋與隘爲轉注。阸陜者、如邊塞狹隘也。故从𨸏。引申爲凡鄙小之偁。賈子曰。反雅爲陋。淮南注曰。陋、鄙小也。
从𨸏。㔷聲。
盧𠋫切。四部。
comments powered by Disqus