zhì | 竹力切
登也。从𨸏从步。
AD
𠌹

𠌹

古文陟。

清代 段玉裁《說文解字注》

登也。
釋詁曰。陟、陞也。毛傳曰。陟、𦫵也。陞者、𦫵之俗字。𦫵者、登之叚借。禮喪服注曰。今文禮皆登爲𦫵。俗誤巳行久矣。據鄭說則古文禮皆作登也。許此作登不作𦫵者、許書說解不用叚借字也。漢人用同音字代本字。旣乃不知有本字。所謂本有其字、依聲託事者然也。
从𨸏步。
謂緣𨸏而步也。𨸏有層次可尋。是謂會意。竹力切。一部。
comments powered by Disqus