yǔn | 于敏切
從高下也。从𨸏員聲。《易》曰:“有隕自天。”

清代 段玉裁《說文解字注》

從高下也。
釋詁曰。隕、下、落也。毛傳曰。隕、隋也。隋卽陊字。
从𨸏。員聲。
于敏切。十三部。
易曰。有隕自天。
姤九五爻辭。
comments powered by Disqus