yǎn | 魚檢切
崖也。从𨸏兼聲。讀若儼。

清代 段玉裁《說文解字注》

崖也。
崖者、高邊也。按今俗語謂邊曰隒。當作此字。王風傳曰。涘者、厓也。漘者、水隒也。葢平者曰厓。高起者曰隒。釋山云。重甗、隒。
从𨸏。兼聲。讀若儼。
魚檢切。七部八部。
comments powered by Disqus