lěi | 力軌切
絫坺土爲牆壁。象形。凡厽之屬皆从厽。

清代 段玉裁《說文解字注》

絫坺土爲牆壁。
絫者、今之累字。土部曰。一臿土謂之坺。臿者、今之鍫。以鍫取田閒土塊。令方整不散。今里俗云坺頭是也。亦謂之版光。累之爲牆壁。野外軍壁多如是。民家亦如是矣。軍壁則謂之壘。
象形。
像坺土積曡之形。其音力詭切。在古十六部。大徐力軌切。非也。凡古厽聲之字在十六部。畾聲之字在十五部。此必當辨者也。玉篇云。厽、尙書以爲參字。按此謂西伯?黎乃罪多參在上。或作厽也。
comments powered by Disqus