zhuó | 陟劣切
綴聯也。象形。凡叕之屬皆从叕。

清代 段玉裁《說文解字注》

綴聯也。
以綴釋叕、猶以絫釋厽也。聯者、連也。
象形。
陟劣切。十五部。
comments powered by Disqus