dīnɡ | 當經切
夏時萬物皆丁實。象形。丁承丙,象人心。凡丁之屬皆从丁。

清代 段玉裁《說文解字注》

夏時萬物皆丁實。
丁實小徐本作丁壯成實。律書曰。丁者、言萬物之丁壯也。律曆志曰。大盛於丁。鄭注月令曰。時萬物皆強大。
象形。
當經切。十一部。
丁承丙。象人心。
冡大一經。
comments powered by Disqus