ɡū | 古乎切
辠也。从辛古聲。
AD
𡲞

𡲞

古文辜从死[𠒁]

清代 段玉裁《說文解字注》

辠也。
周禮。殺王之親者辜之。鄭注。辜之言枯也。謂磔之。按辜本非常重罪。引申之、凡有罪皆曰辜。
从辛。古聲。
古乎切。五部。
古文辜。从死。
从古文死也。
comments powered by Disqus