dān | 都寒切
大也。从吅、红,吅亦聲。闕。

清代 段玉裁《說文解字注》

大也。
當爲大言也。淺人刪言字。如誣加言也。淺人亦刪言字。爾雅、廣雅說大皆無單。引伸爲雙之反對。大雅。其軍三單。毛云。三單、相襲也。鄭云。丁夫適滿三軍之數。無羨卒也。
从吅?。
大言故从吅。
吅亦聲。
都寒切。十四部。
闕。
當云?闕。謂?形未聞也。
comments powered by Disqus