zhōu | 之六切
呼雞重言之。从吅州聲。讀若祝。

清代 段玉裁《說文解字注》

呼雞重言之。
當云喌喌、呼雞重言之也。淺人刪之耳。夏小正。正月雞桴粥。粥也者、相粥之時也。案相粥之時也、一本作相粥粥呼也。粥喌古今字。雞聲喌喌。故人效其聲𧦝之。風俗通曰。呼雞朱朱。俗說雞本朱公化而爲之。今呼雞曰朱朱也。謹按。說文解字喌从二口。二口爲讙。州其聲也。讀若祝。祝者、誘致禽畜和順之意。喌與朱音相似耳。今按應仲遠似當引小正爲原本。
从吅。从州聲。
之六切。三部。
讀若祝。
依風俗通則祝當重。謂喌喌讀若祝祝也。左傳州吁。穀梁作祝吁。博物志云。祝雞翁善養雞。故呼祝祝。
comments powered by Disqus