chénɡ | 直貞切
病酒也。一曰醉而覺也。从酉呈聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

病酒也。
小雅。憂心如酲。傳曰。病酒曰酲。
一曰醉而覺也。
節南山正義引說文無一曰二字。葢有者爲是。許無醒字。醉中有所覺悟卽是醒也。故酲足以兼之。字林始有醒字。云酒解也。見衆經音義。葢義之岐出。字之曰增。多類此。
从酉。呈聲。
直貞切。十一部。
comments powered by Disqus